Prekiu pasaulis

Taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje „www.prekiupasaulis.lt“ taisyklės
1.1.
Bendrosios nuostatos
1.1.1.
Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas akceptavus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su „www.prekiupasaulis.lt“ taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „www.prekiupasaulis.lt“ internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2.
Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
2.1.3.
Internetinės parduotuvės „www.prekiupasaulis.lt“ prekyba vykdoma Lietuvos Respublikos bei užsienio šalių teritorijoje.
3.1.4.
Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
1.1.4.1.
veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
2.1.4.2.
nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
3.1.4.3.
juridiniai asmenys;
4.1.4.4.
visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
4.1.5.
Pirkėjas, susipažinęs su  Taisyklėmis, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.4. punktu, jis turi teisę pirkti prekes „www.prekiupasaulis.lt“ internetinėje parduotuvėje.
2.2.
Asmens duomenų apsauga
1.2.1.
Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje ’’www.prekiupasaulis.lt‘‘ Pirkėjas gali dviem būdais:
1.2.1.1.
užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį;
2.2.1.2.
Paskambinęs vienu iš nurodytų numerių skiltyje Kontaktai ir nurodęs norimą prekės unikalų numerį.
2.2.2.
Pirkėjas užsakydamas prekes tiek 2.1.1. tiek 2.1.2. Taisyklių punktuose numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
3.2.3.
Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 2.2. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje ‘‘www.prekiupasaulis.lt‘‘, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
4.2.4.
Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
5.2.5.
Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo telefono numeris bei elektroninio pašto adresas  būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją, iš Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka nurodyto elektroninio pašto adreso išsiųsdamas pranešimą adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ;
6.2.6.
Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje ‘‘www.prekiupasaulis.lt‘‘, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 2.5 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
7.2.7.
Remiantis Taisyklių 9.3.3. ir 9.4.3. punktais, Pardavėjo ar Lietuvos pašto darbuotojui pateiktas Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

3.3.
Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
1.3.1.
Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“ ar pateikus užsakymą telefonu.
2.3.2.
Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma „www.prekiupasaulis.lt“ internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4.4.
Pirkėjo teisės
1.4.1.
Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ‘‘www.perkiupasaulis.lt‘‘ internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
2.4.2.
Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su ‘‘www.prekiupasaulis.lt‘‘ internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:
3.4.3.
Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".
4.4.4.
Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
5.5.
Pirkėjo įsipareigojimai
1.5.1.
Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
2.5.2.
Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
3.5.3.
Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.5.4.
Pirkėjas, naudodamasis „www.prekiupasaulis.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
6.6.
Pardavėjo teisės
1.6.1.
Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
2.6.2.
Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
3.6.3.
Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.1. punkte numatytą apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pateikimo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju.
7.7.
Pardavėjo įsipareigojimai
1.7.1.
Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės ‘‘www.prekiupasaulis.lt‘‘ teikiamomis paslaugomis.
2.7.2.
Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3.7.3.
Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.
4.7.4.
Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
5.7.5.
Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
8.8.
Prekių kainos, apmokėjimo tvarka pristatymas
1.8.1.
Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su PVM.
2.8.2.
Pirkėjo atsiskaitymas už prekes:
1.8.2.1.
Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo/atsiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu.
1.    8.2.2
Užsakant prekę, kurios Pardavėjas tuo metu neturi, imamas išankstinis 30Lt mokesti (banko pavedimu ar tiesiogiai Pardavėjui)
9.9.
Prekių pristatymas
1.9.1.
Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes viename iš Lietuvos pašto skyrių.
2.9.2.
Prekių pristatymas Pirkėjui:
1.9.2.1.
Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
2.9.2.2.
Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
3.9.2.3.
Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Prekių pristatymas yra nemokamas ir trunka 1 – 3d.d. nuo užsakymo patvirtinimo; Jei prekės šiuo metu Pardavėjas neturi, prekės prsitatymo laikas parsitęsia iki 7 – 14 d.d. nuo užsakymo patvirtinimo.
3.9.3.
Prekių atsiėmimas viename iš Lietuvos pašto skyrių:
1.9.3.1.
Pirkėjas gali atsiimti prekes viename iš Lietuvos pašto skyrių.
2.9.3.2.
Prekes gali atsiimti tik užsakyme nurodytas gavėjas. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
4.9.4. 
Prekių pristatymas vieno iš ’’www.prekiupasaulis.lt’’ Pardavėjo.
1.9.4.1.
Prekes pristato ’’www.prekiupasaulis.lt’’ Pardavėjas Pirkėjo nurodytu adresu.
5.9.4.
Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
10.10.
Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
1.10.1.
Kiekvienos „www.prekiupasaulis.lt“ parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
2.10.2.
Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
3.10.3.
Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų..
4.10.4.
Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
5.10.5.
Detalesnė informacija, susijusi su prekių garantinėmis sąlygomis, pateikiama internetinės parduotuvės skyriuje „Garantiniai įsipareigojimai“.
11.11.
Prekių grąžinimas ir keitimas
1.11.1.
Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekėsi keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
2.11.2.
Norėdamas grąžinti prekę(es) 11.1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą, kuris yra pridedamas Pirkėjui prie jo užsakytų prekių, ir pateikti jį kartu su grąžinama preke(ėmis).
3.11.3.
11.1. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.
4.11.4.
Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
1.11.4.1.
grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
2.11.4.2.
prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
3.11.4.3.
prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
4.11.4.4.
grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
5.11.4.5.
grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą 11.2. Taisyklių punkte nurodytą grąžinimo dokumentą.
5.11.5.
Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
6.11.6.
Grąžinamas prekes Pirkėjas gali atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis arba susisiekęs vienu iš skiltyje Kontakai nurodytu mumeriu ir susitaręs dėl grąžinimo būdo. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus.
7.11.7.
Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
8.11.8.
Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
12.12.
Atsakomybė
1.12.1.
Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
2.12.2.
Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
3.12.3.
Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „www.prekiupasaulis.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
4.12.4.
Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
5.12.5.
Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
6.12.7.
Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
7.12.6.
Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.
13.13.
Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
1.13.1.
Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje „www.prekiupasaulis.lt“ įvairias akcijas.
2.13.4.
Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti, be to, vienašališkai, be atskiro įspėjimo.
14.14.
Apsikeitimas informacija
1.14.1.
Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
2.14.2.
Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
15.15.
Prekių apžiūrėjimas
1.14.1
Pirkėjas išsirenkęs norimą prekę/-es, susisiekia su pardavėju vienu iš skiltyje Kontaktai nurodytu numeriu ir susitaria dėl prekės apžiūrėjimo sąlygų.
16.16.
Baigiamosios nuostatos
1.16.1.
Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
2.16.2.
Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
3.16.3.
Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.